Voortgezet Onderwijs

In groep 8 krijgen de kinderen een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van uw kind. Hieronder kunt u lezen hoe het schooladvies op onze school tot stand komt.

 

Wat zijn de regels voor het schooladvies? 

Het schooladvies van de basisschool dient uiterlijk in februari van het lopende schooljaar te worden vastgesteld. Dit schooladvies is bindend voor toelating tot het voortgezet onderwijs. Dat wil zeggen: de middelbare school moet uw kind toelaten op het niveau van het schooladvies. Een hoger niveau mag ook. Plaatsing op een lager niveau mag alleen als ouders daarom verzoeken. Alle leerlingen maken in groep 8 een verplichte eindtoets: de IEP-eindtoets. De uitslag hiervan geldt als een tweede gegeven.

 

Eindtoets en schooladvies 

Doet uw kind het beduidend beter op de eindtoets dan verwacht, dan zullen wij het advies heroverwegen. Onze school kan besluiten het advies naar boven bij te stellen. Maar let op: dit hoeft niet! We kunnen ook besluiten het oude advies te handhaven. We zullen u altijd betrekken bij onze overwegingen. 

Als het advies naar boven wordt bijgesteld, moet uw kind op dit niveau worden toegelaten. De middelbare school mag uw kind dan dus niet weigeren omdat er twijfel is of uw kind het niveau wel aankan. Het kan gebeuren dat er op de middelbare school van uw keuze geen plaats meer is op het nieuwe niveau. Dan mag uw kind wel worden geweigerd en zult u op zoek moeten gaan naar een andere school. Indien uw kind de eindtoets minder goed maakt dan verwacht, dan blijft het eerder gegeven schooladvies gewoon gelden. Bijstelling naar beneden is dus niet aan de orde. 

 

Totstandkoming schooladvies

In de meeste gevallen zit uw kind al geruime tijd bij ons op school. In dat geval kennen wij uw kind goed en hebben wij al vaker met u gesproken over hoe uw kind zich ontwikkelt. Op onze school werken wij met het leerlingvolgsysteem van Parnassys. Naast de leerlijnen in Parnassys, nemen we ook de tussentijdse toetsen van CITO af. Een uitdraai van de leerlijnprofielen en de uitslagen van de tussentijdse CITO-toetsen worden altijd tijdens de verslaggesprekken met u besproken. Ook vindt u de uitslagen in de verslagmap van uw kind. Hierdoor heeft u goed zicht op de ontwikkeling en het niveau van uw kind. In mei/juni van groep 7 nemen wij de CITO-entreetoets en de de intelligentietoets van Cito af. Deze intelligentietoets geeft een indicatie van de cognitieve capaciteiten op dat moment van de leerlingen en genereert een niveau-indicatie. Samen met de leerkrachten van de bovenbouwgroepen en de integraal schoolleider bespreekt de IB-er alle gegevens en komen samen tot een weloverwogen voorlopig schooladvies. Wellicht is het goed om u te realiseren dat wij niet alleen naar de toetsen kijken hoe uw kind zich ontwikkelt. Ons schooladvies is gebaseerd op het totaalbeeld dat wij hebben van uw kind. Wij kijken ook naar zaken als bijvoorbeeld werkhouding, motivatie en concentratie.

 

Ondersteuning bij de oriëntatie op het voortgezet onderwijs

U ontvangt in juni van groep 7 een voorlopig schooladvies, zodat u zich tijdig kan oriënteren op een passende vo-school. In groep 8 krijgt u een scholenlijst. De scholenlijst bevat vo-scholen, die passen bij het voorlopig basisschooladvies. Dit zijn alleen vo-scholen in de BOVO regio Haaglanden: Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. De scholenlijst is bedoeld om u te helpen bij het oriënteren op vo-scholen waar uw kind naar toe zou kunnen. Wanneer uw kind in groep 8 zit zal u een uitnodiging krijgen voor de applicatie van ‘ouderrol’. Dit is een samenwerking met BOVO waarmee u uw kind in februari kan aanmelden op de VO school. Tijdens de definitieve adviesgesprekken in groep 8 (gevoerd begin februari) zullen we met u het dossier (OKR) van uw kind bespreken. Vervolgens kunt u zich aanmelden via de ‘ouderrol’-omgeving, hierin staat dan de voorkeurslijst. U maakt samen met uw kind een voorkeurslijst. Het advies is om minimaal 6 scholen in te vullen, om de kans op een plek te vergroten. U wordt dan aangemeld op de school van uw eerste voorkeur. Het kan voorkomen dat de school waarop u uw kind aanmeldt u nog uitnodigt om een aparte inschrijfverklaring te komen tekenen. Dit gaat buiten ons en BOVO om. 

 

Onderwijskundig rapport 

Alle bovengenoemde zaken worden vastgelegd in een onderwijskundig rapport (OKR). Dit onderwijskundig rapport leggen wij voor aan de scholen van het voortgezet onderwijs. De scholen van het voortgezet onderwijs besluiten op basis van het onderwijskundig rapport of zij een leerling wel of niet aannemen. Om deze reden kunnen alle ouders het onderwijskundig rapport inzien voor wij dit naar de school van het voortgezet onderwijs sturen. Als ouders en school het niet eens worden over de inhoud van het onderwijskundig rapport, kunt u altijd uw eigen visie aan het onderwijskundig rapport toevoegen.

 

Aanmeldprocedure voortgezet onderwijs 

Als ouder/verzorger heeft u het recht om uw kind op meer dan één school voor het voortgezet onderwijs aan te melden. In de eerste periode van het schooljaar informeren we u, tijdens de informatieavond over het V.O., over de manier waarop de aanmelding geregeld is en wat u daarbij moet doen. Verder krijgt u van ons in het najaar ook een folder van BOVO Haaglanden met alle informatie.

 

Doorstroming

De aansluiting naar niet-Montessori voortgezet onderwijs verloopt doorgaans zonder problemen. Scholen voor voortgezet onderwij geven aan dat zij de zelfstandigheid van kinderen die doorstromen vanuit het montessorionderwijs opvallend vinden. Wij verwachten uitstroom naar o.a. het Haags Montessori Lyceum, Grotius College, Stanislas College en het CLD.

In 2021-2022 zijn de eerste 5 leerlingen van onze school uitgestroomd. Zij hebben de IEP-eindtoets gemaakt met een score van 84%. Dit was hoger dan het landelijk gemiddelde.

 

 

 

2021-2022

PrO

0%

VMBO-BB

0%

VMBO-BB/KB

0%

VMBO-KB/TL

0%

VMBO-TL

20%

VMBO-TL/HAVO

0%

HAVO

20%

HAVO/VWO

0%

VWO

60%

 

Verklarende woordenlijst:

 

PrO

Praktijk Onderwijs

VMBO

Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

Het VMBO kent vier leerwegen:

VMBO-BB

Basisberoepsgerichte leerweg

VMBO-KB

Kaderberoepsgerichte leerweg

VMBO-GL

Gemengde leerweg

VMBO-TL

Theoretische leerweg

HAVO

Hoger Algemeen Voorbereidend Onderwijs

VWO

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs