vertrouwenscontactpersoon

Eén van de leerkrachten is de vertrouwenscontactpersoon. Zij zijn aanspreekpunt en eerste opvang voor (ouders van) leerlingen die met pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of machtsmisbruik geconfronteerd worden. Zij zijn ook de anti-pest coördinator. De vertrouwenscontactpersoon verwijst ouders en/of leerlingen naar de juiste instanties. Daarnaast heeft hij/zij ook tot taak het geven van informatie over de te volgen procedure bij een klacht. De contactpersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de verkregen informatie van ouders en kinderen.

Vertrouwenspersoon

In bepaalde gevallen kunnen ouders en/of leerlingen terecht bij de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon hoort hen aan en gaat in gezamenlijkheid op zoek naar een oplossing. De vertrouwenspersoon kan bemiddelen tussen klager en aangeklaagde, begeleiden bij het indienen van een klacht bij de klachtencommissie, behulpzaam zijn bij het zoeken naar gespecialiseerde hulpverlening of betrokkene stimuleren tot ondernemen van actie.

De vertrouwenspersoon zal in eerste instantie nagaan of de klager en aangeklaagde getracht hebben de problemen in onderling overleg op te lossen. Als dat niet of niet voldoende het geval is zal eerst worden gekeken of op deze wijze tot een oplossing gekomen kan worden. Indien dit niet het geval is gaat de vertrouwenspersoon na of de gebeurtenis aanleiding is tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie en begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure. De naam en contact gegevens zijn bij de contactpersoon van de school te verkrijgen en te vinden op de  site van Librijn.