Aanmelding, toelating en leerplicht

Aanmelding

Om te worden toegelaten tot de basisschool moeten kinderen 4 jaar zijn. Op de dag dat zij vier jaar worden, kunnen ze naar school. Op de 4e verjaardag wordt er pas daadwerkelijk bij de school ingeschreven. Aanmelden kan echter al veel eerder. U kunt voor uw kind op de Montessorischool Parkrijk een vooraanmelding doen vanaf de geboorte als uw kind geplaats is in het kinderdagverblijf in ons IKC of als er al een ouder broertje/zusje bij ons op school zit. 

 

Er is momenteel nog zeer beperkt plaats voor kinderen in groep 3 t/m 7. Geboren voor of op 1 okt 2015 én wonend in de nieuwbouwwijk Rijswijk Buiten. Neem even telefonisch contact op over de mogelijkheden.

 

Alle kinderen geboren tussen 2 okt 2015 en 1 okt 2021 kunnen momenteel NIET aangemeld worden. Heeft uw kind wel een plek op het kinderdagverblijf in ons IKC dan kunt op een wachtlijst geplaatst worden. Voor alle andere aanmeldingen verwijzen wij u naar de andere school in de wijk die januari 2022 van start gaat in het gebouw waar wij tijdelijk gezeten hebben aan de Trilgrasstraat 4. (schuin tov het tuincentrum) Klik hier voor informatie over die school.

 

Voor kinderen geboren worden op of na 1 okt 2021 kunt u een vooraanmelding doen met het aanmeldformulier als u in Rijswijk Buiten woont. 

En al een broertje en zusje of zusje hebben die op school zit of al een bevestiging van aanmelding heeft.

Of in kinderopvang Keizerrijk in ons schoolgebouw geplaatst zijn van 0-3 jaar.

 

Hier vindt u het aanmeldformulier.

 

Voor het aanmelden is het noodzakelijk een wettelijk document mee te zenden waarop het burgerservicenummer van uw kind staat. Graag ook een kopie van de plaatsingsovereenkomst van de Lange Keizer meesturen. Na aanmelding krijgt u binnen een aantal weken bericht terug of er daadwerkelijk geplaatst kan worden. 


Wachtlijst

Wacht u niet te lang met aanmelden, we sluiten de aanmeldingen zodra een groep het maximum aantal heeft bereikt. Is de jaargroep waar uw kind in geplaats moet worden vol, dan kunt uw kind alleen nog maar op de wachtlijst worden geplaatst, in afwachting van leerlingen die door verhuizing of andere oorzaken van school gaan. Op de wachtlijst staan kan tegelijk met een aanmelding op een andere school. Zij-instroom vanuit andere scholen, na een verhuizing, is alleen mogelijk als de omvang van de desbetreffende groep dat toelaat.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van toelating op onze school voor kinderen ouder dan 6 jaar kunt u telefonisch contact opnemen met de directeur. Zij kan ook aangeven of er nog ruimte is om aan te melden voor de leeftijdsgroep waar uw kind in valt. 

 

Om jonge kinderen te laten wennen aan de basisschool, mogen ze in de maand voorafgaand aan hun vierde verjaardag vijf ochtenden op school komen. De leerkracht van de onderbouw neemt daarvoor contact met u op. 

Bestuurlijk toelatingsbeleid scholen Librijn

De toegankelijkheid tot het openbaar onderwijs is onomstreden. Zonder discriminatie naar godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke overtuiging of welk onderscheid dan ook.

Er zijn 3 onderwerpen die de toegankelijkheid tot een school van Librijn of een specifieke onderwijslocatie beïnvloeden.

  1. De school of de groep is vol. Librijn streeft naar een gelijkmatige verdeling van openbaar onderwijs over de steden Delft en Rijswijk, bereikbaar vanuit alle wijken van genoemde steden. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting. Op basis van de beschikbare ruimte kan de schoolleiding besluiten geen leerlingen meer in te schrijven. De schoolleiding zal u verwijzen naar een andere school van Librijn in de omgeving.
    Overigens is er geen vastgestelde norm voor aantallen leerlingen in een groep. Het aantal onderwijslokalen bepaalt het aantal groepen op een onderwijslocatie. Het aantal leerlingen in een groep wordt beïnvloed door bijvoorbeeld het onderwijskundigconcept en de leerlingpopulatie.
  2. Waarden en normen en voortvloeiende gedragingen. Het gedrag van een leerling kan de toelating tot een Librijn school beïnvloeden. Voor alle Librijn scholen staat respect centraal. Het gedrag van een individu mag het onderwijs en de ontwikkeling van alle leerlingen niet schaden. Per school zijn er school specifieke gedragsregels. Daar zijn veel overeenkomsten, maar ook verschillen te ervaren. 
  3. De zorgbehoefte van een leerling en de daarbij horende onderwijskundige en organisatorische vraagstukken.
    Voor elke school is beschreven wat de mogelijkheden zijn voor de begeleiding van leerlingen met een specifieke zorgbehoefte. Bv het onderwijskundige concept, professionaliteit en expertise van het personeel en leerling populatie beïnvloeden dit criterium.

 

Met ingang van 1 augustus 2014 is de invoering van Passend Onderwijs definitief geworden. Deze wet beïnvloedt het toelatingsbeleid op 2 punten, te weten:

  1. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor plaatsing van een aangemeld kind op een school in het samenwerkingsverband.
  2. De inzichtelijkheid voor ouders van het ondersteuningsaanbod in relatie tot de zorgbehoefte van kinderen van de school.

 

Leerplicht

Een kind wordt leerplichtig op de eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag. Het eerste jaar is het kind voor ten hoogste 10 uur per week niet leerplichtig, waarvan 5 uur op initiatief van de ouders (dat hoeft u alleen even te melden aan de groepsleerkracht) en eventueel nog eens 5 uur met toestemming van de directie. U moet daartoe een verzoek indienen. 
De volledige leerplicht eindigt:
- aan het eind van het twaalfde schooljaar, als de leerling ten minste 12 volledige schooljaren één of meer scholen heeft bezocht
- aan het eind van het schooljaar waarin de leerling zestien jaar wordt. Daarna geldt nog de kwalificatieplicht tot 18 jaar.